เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลนในการจัดหารถรับส่งเด็ก นักเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ ภาคเรียนที่ 2/2561

0
154
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลนในการจัดหารถรับส่งเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ ภาคเรียนที่ 2/2561
pdf-04-10-2561-01