ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง