โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
29

วันนี้ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง กล่าวว่า เรื่องสุขภาพของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันสถาณการณ์ โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้วรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว จึงเห็นควรมีการบูรณาการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย