Big Cleaning Day ตลาดสดรุ่งคุณ

0
35

วันนี้ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลธาตุ ร่วมกัน Big Cleaning Day ตลาดสดรุ่งคุณ เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย