ต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

0
62

วันนี้ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ มอบหมาย นายสมหมาย เขื่อนพิมพ์ ต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุฝ้าย และวิธีการปลูกฝ้าย พร้อมทั้งการทำผ้าห่มนวม เพื่อใช้ทางโครงการวิจัย นำเมล็ดพันธุ์ ดังกล่าวไปทดสอบ บนพื้นที่เกษตรกร บนพื้นที่สูง และแปลงวิจัยที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่