นโยบายและแผนงาน


     ๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีดังนี้
๑.๑ พัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า  และระบบส่งน้ำท่อใต้ดินให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมขังโดยการก่อสร้างรางระบายน้ำที่มีมาตรฐานเป็นระบบ
๑.๓  พัฒนาศํกยภาพการคมนาคม  โดยดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร  ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างตำบล
๑.๔  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   ไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง
     ๒.  นโยบายด้านสังคม  มีดังนี้
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาเอกสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัย
๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ  วัสดุอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือสื่อสารแก่สมาชิก  อปพร.  อส.ตร.  และ  ชรบ.
๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนพิธีต่างๆ
๒.๔  พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านไปรษณีย์ตำบลให้เกิดความรวดเร็ว
๒.๕  สนับสนุนส่งเสริมการบริการด้านตลาดสด  ตลาดเช้า  ตลาดเย็น  และจัดหาอาคารสถานที่เอนกประสงค์  เพื่อบริการประชาชน
๒.๖  สนับสนุนสวัสดิการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดและครอบครัวผู้เสียชีวิตและยากไร้
     ๓.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  มีดังนี้
๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์  และกลุ่มอาชีพต่างๆ
๓.๒  สนับสนุนกองทุนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ
๓.๓  สนับสนุนการปลูกพืชหลังฤดูการทำนา
๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
     ๔.  นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา  มีดังนี้
๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งตำบล
๔.๒  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญภาษาต่างประเทศให้ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล
๔.๓  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนให้นักเรียน  เรียนดีแต่ยากจน
๔.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในกลุ่มโรงเรียนและเยาวชน
๔.๕  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการสอนและนมพร้อมดื่มแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
๔.๖  จัดตั้งศูนย์กีฬาและสนามกีฬากลางทุกประเภทประจำตำบล
     ๕.  นโยบายด้านสาธารณสุข  มีดังนี้
๕.๑  พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่มีคุณภาพและเพียงพอ
๕.๓  สนับสนุนสวัสดิการและเพิ่มศักยภาพกลุ่ม  อสม.  แพทย์ตำบล  เช่น  การอบรมและศึกษาดูงาน
     ๖.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีดังนี้
๖.๑  พัฒนาศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลภาวะต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
๖.๒  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับผู้นำท้องที่ในการบำรุงและรักษาทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำต่างๆ
๖.๓  สนับสนุนจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์แหล่งน้ำต่างๆ
๗.  นโยบายด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
๗.๑  ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีต่างๆ  ในตำบล
๗.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในกลุ่มผู้สูงอายุ