รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปี งบประมาณ 2563